HOUSE OF VR

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden House of Vr

Definities

1. House of Vr gevestigd en kantoorhoudende aan Bonifatiusplein 2-a KVK 01183319

2. Onder “de Afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met House of Vr een
overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van House of Vr

3. Onder “de Deelnemer” wordt verstaan elke persoon die deelneemt aan het Spel.
4. Onder “het Spel” wordt verstaan de virtual reality games welke gespeeld worden in het
pand van House of Vr

5. Onder “het Pand” wordt verstaan het pand waar het Spel wordt gespeeld.

6. Onder ‘de Vergoeding’ wordt verstaan de totale prijs die de Afnemer voor zichzelf (en
eventuele Deelnemers) betaalt om deel te nemen aan het Spel.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die House of Vr sluit,
alsmede op elke deelname aan het Spel. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere
set voorwaarden die mogelijk door enig Afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is
overeengekomen.

8. Eenieder, die in het Pand wordt toegelaten, of zich al dan niet met toestemming van House of Vr in het Pand bevindt, wordt geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met
deze voorwaarden.
Garantieaantallen
9. Voor groepsarrangementen geldt een minimumaantal deelnemers. Indien er minder
deelnemers zijn dan het aangegeven garantieaantal, dan worden ten minste de kosten voor
het minimumaantal deelnemers in rekening gebracht.

De specifieke garantieaantallen en de
bijbehorende bedragen worden bij de reservering kenbaar gemaakt.
Betaling

10. Betaling dient te geschieden voordat de Afnemer (en eventuele Deelnemers die hem
vergezellen) gebruik maakt van enige faciliteit van House of Vr.

11. In geval van reserveringen dient schriftelijk te worden toegezegd. Deze toezegging is
bindend, tenzij anders overeengekomen. Het bedrag dient te worden voldaan bij het maken
van de reservering, tenzij anders Overeengekomen.

12. Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen
veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.

13. In geval van betaling achteraf heeft House of Vr het recht administratiekosten in rekening te
brengen.

Wanbetaling
14. Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat
er verzuim. In dat geval is de Afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente
verschuldigd. De Afnemer die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per
vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd.

15. Bij niet of niet-tijdige betaling is de Afnemer incassokosten verschuldigd. Een Afnemer zal
kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit voor
vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten 2012.
Reserveringen

16. Vooraf reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden i.v.m. eventuele bestaande
boekingen.

17. De tijd die in de bevestiging van de reservering wordt aangegeven is de aanvangstijd van het
Spel. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij 10 min voor de aanvangstijd aanwezig is.

18. Indien de Afnemer niet tijdig arriveert, kan niet worden gegarandeerd dat hij in de
gereserveerde tijdsperiode het Spel kan spelen.

19. House of Vr is niet gehouden om een Deelnemer die niet of niet tijdig arriveert, op een ander
tijdstip deel te laten nemen aan het Spel.

Annuleringen
20. De Afnemer kan de reservering tot 4 uur van tevoren annuleren of wijzigen door middel van
het verzetten van tijd en/of datum of terugbetaling. Hierna behoudt House of Vr zich het recht
voor om het gereserveerde aantal Deelnemers in rekening te brengen. Bij groepen groter
dan 4 personen, wordt hiervoor het garantie aantal in rekening gebracht.
Drugs & Alcohol

22. Het gebruiken en bij zich hebben van alcohol, soft- en harddrugsmiddelen is verboden.
Worden bij deelnemers dergelijke middelen toch aangetroffen, ongeacht voor eigen gebruik
of handelsdoeleinden, dan betekent dat een onmiddellijke verwijdering en definitieve
ontzegging van de toegang.

23. Bestaat bij het personeel van House of Vr het vermoeden dat sprake is van bezit en/of gebruik
van verdovende en hallucinerende middelen of houdt een deelnemer zich binnen het Pand
verdacht op, dan behoudt House of Vr zich het recht voor om de deelnemer met onmiddellijke
ingang de toegang te ontzeggen.

Eigendommen en kledingstukken van Afnemers en Deelnemers

24. Gevonden voorwerpen dienen bij het personeel van House of Vr in te worden geleverd.

25. House of Vr is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere eigendommen
van een afnemer of deelnemer. Kledingstukken en/of eigendommen die door deelnemers
zijn achtergelaten, worden gedurende een termijn van twee maanden bewaard. Na die
termijn worden die zaken opgeruimd.
Veiligheid

26. Van afnemers en deelnemers kan worden verlangd dat zij zich legitimeren.

27. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van House of Vr op te
volgen.

28. In verband met de veiligheid en orde in en rond het pand zijn er op verschillende plaatsen
zichtbaar en niet- zichtbaar camera’s opgesteld. De opnames die met deze camera’s worden
gemaakt worden niet gedeeld met derden en voor beperkte tijd bewaard, behoudens voor
zover de opnames nodig zijn voor de opsporing van eventuele ordeverstoring,
wetsovertredingen of ander ongewenst gedrag. Door het aanvaarden van deze voorwaarden
stemmen afnemers en deelnemers ermee in dat er om voornoemde redenen beelden van
hun kunnen worden gemaakt.
Aansprakelijkheid House of Vr

29. Het betreden van het Pand en de faciliteiten van House of Vr geschiedt voor eenieder op eigen
risico.

30. Iedere aansprakelijkheid van House of Vr voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke
afnemers of deelnemers lijden is uitgesloten.

31. In het geval House of Vr toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Aansprakelijkheid Afnemer en Deelnemer(s)

32. Afnemers en Deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies,
diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) House of Vr en derden,
alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van House of Vr en derden, ongeacht of
de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of
deelnemers die zich met toestemming van afnemer in het Pand van House of Vr bevonden.

32. Voor wat betreft de door de Afnemers en Deelnemers te gebruiken materialen tijdens het
spelen geldt dat het volgende bedragen dienen te worden vergoed bij verlies, diefstal, of
beschadiging van het betreffende materiaal:

o Feedbackvest €500
o Leap Motion sensor € 119
o HTCViveProHMD €880
o Computers(PCofRugzakPC) €4.500
o VR geweer € 125
o HTCVivetracker2018 €120
o HTCcontroller€ 218
Bovenstaande bedragen zijn inclusief 21% BTW.

33. Afnemer vrijwaart House of Vr voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het
gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer of deelnemers die zich met
toestemming van afnemer op het terrein van House of Vr bevonden.
Minimumleeftijd

34. Deelnemers dienen op de dag van deelname 12 jaar of ouder te zijn. Deelnemers onder de
18 jaar dienen ten alle tijden begeleid te worden door een volwassene.
Wijziging algemene voorwaarden

35. House of Vr is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen.
Toepasselijk recht

36. Op alle overeenkomsten gesloten met House of Vr is Nederlands recht van toepassing.

37. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de
vestigingsplaats van House of Vr, tenzij op grond van de wet een andere rechter
dwingendrechtelijk bevoegd is.